Security management consultant

Security Management Consultant  (junior/senior)
Pracovná náplň:
•    Podpora zákazníkov v oblasti manažmentu informačnej bezpečnosti
•    Zavádzanie programu a jednotlivých procesov riadenia informačnej bezpečnosti
•    Vytváranie politík, štandardov, manuálov v oblasti informačnej bezpečnosti  
•    Konzultačné a analytické činnosti v oblasti informačnej bezpečnosti
•    Vykonávanie bezpečnostných auditov, spracovanie analýzy rizík, návrh opatrení na elimináciu zistených rizík a riadenie procesu ich implementácie
•    Analýza kritických procesov zákazníka, plánovanie kontinuity činnosti
•    Návrh spôsobov využitia bezpečnostných technológií, vytvorenie procesov a adekvátnych výstupov pre ich používanie (SIEM, Monitoring, Content Filtering, USB media apod.)
•    Vedenie a realizácia ďalších projektov v oblasti informačnej bezpečnosti.
Požiadavky:
•    Skúsenosti s riadením informačnej bezpečnosti min. 2-3 roky.
•    Znalosť procesov riadenia informačnej bezpečnosti.
•    Znalosť legislatívy týkajúcej sa ochrany informácií (Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, Zákon o bankách č. 483/2001 Z. z., Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy, Výnos MFSR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a pod.).
•    Znalosť medzinárodných štandardov upravujúcich oblasť informačnej bezpečnosti (rada ISO 27000, SOX, PCI DSS apod.).
•    Znalosť bezpečnostných technológií (firewally,  IDS/IPS, SIEM, Content Filtering).
•    Znalosť TCI/IP protokolov, operačných systémov (Windows, Linux a pod.).
•    Anglický jazyk na komunikačnej úrovni.
•    Dobré prezentačné schopnosti.