Informačná povinnosť prevádzkovateľa


Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní

a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách

 

 

podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

 

Prevádzkovateľ:       TooNet, s.r.o.

Adresa:                      Seberíniho 1

                                    821 03  Bratislava

Zodpovedná osoba: 

Tel. č., +421 2 3214 4211

e-mail: jan.drahos@toonet.sk

 

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

 

Adresa:                       Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

                                    Hraničná 12

                                    820 07 Bratislava 27

IČO:                            36064220

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 3231 3220      

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

 

Používanie tejto webovej stránky a ochrana osobných údajov

 

Používanie súborov Cookies a ochrana osobných údajov

 

 

 

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

 

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:

-      právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a  práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,

-      právo namietať proti spracúvaniu,

-      právo na prenosnosť údajov,

-      právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

-      právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

-      právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

-      právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov

-      právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:

                     a) účel spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj.